Om oss

Konstarkivets verksamhet

Konstarkivets verksamhet omfattar 4-5 utställningar per år. De flesta är egenproducerade. I verksamheten ingår även ett studiearkiv där Konstarkivets hela samling finns tillgänglig för allmänheten. De konstnärer som finns representerade har anknytning till Småland. Här finns bland annat en betydande Vera Nilsson-kollektion.


Smålands Konstarkiv drivs av en stiftelse med huvudmän från Värnamo kommun, Region Jönköpings län, Region Kronoberg , Regionförbundet södra Småland samt Smålands Konstnärsförbund. Ordförande i stiftelsen är Karin Lundh.


1986 tog Smålands Konstarkiv och Smålands Konstnärsförbund initiativ till det som skulle bli Vandalorum. 


Smålands konstarkiv samarbetar idag med Vandalorum som en självständig stiftelse.

 


Om oss

De närmsta åren efter andra världskriget uppstod ett nymornat intresse för konstbilder och många konstföreningar bildades. Konstfrämjandet startade och en alltmer omfattande ambulerande konsthandlarverksamhet förekom. Den senare ofta av dubiöst slag. Den offentliga sektorn hade vid den tiden inte heller några fasta normer för inköp och kulturnämnder eller liknande institutioner fanns inte.

   Mot denna bakgrund fanns ett intresse bland seriöst arbetande konstnärer att gemensamt och kollektivt samarbeta och därigenom kunna medverka till att konstnärerna fick möjlighet att bättre komma till tals med en publik och med eventuella köpare.


Några inom landskapet boende konstnärer tog initiativ till en förening och SMÅLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND bildades 1958. En drivande kraft var Calle Johansson och andra som var med från början var bland andra Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, Arvid Källström, Sven Ljungberg, Ragnar Persson, Gustaf Sjöö och några bland Södra Vätterbygdens konstnärer för att nämna några. Smålands Konstnärsförbund var till sin status en kamratförening där man inbördes rekommenderade kamrater och kolleger att bli medlemmar.


Mycket tidigt enades man om att anordna gemensamma utställningar, vilka skulle visas på olika platser i landskapet. Utställningarna skulle ske varje eller vartannat år och kallas för SMÅLANDSSALONGEN. Skulptören Arvid Källström drev också tidigt en idé om en gemensam, fast utställningsplats någonstans i Småland. Jönköping och Borgholm var några platser som var aktuella, men det var i Värnamo, i samband med tillkomsten av Swed-Expo som man kom att stifta SMÅLANDS KONSTARKIV 1963. Konstarkivet invigdes 1964 av dåvarande chefen för Nationalmuseum, proffessor Carl Nordenfalk. Nordenfalk invigde det årets Smålandssalong, vilket var Konstarkivets första utställning. Det året kompletterades utställningen med en större kollektion arbeten av Vera Nilsson och Carl Ryd.


Bredvid den löpande utställningsverksamheten var ambitionen att bygga upp en permanent samling småländsk konst från 1900-talet.


Som enda säkra ekonomiska tillgång fanns ett årligt bidrag från Värnamo kommun, vilka garanterade årshyran samt ett årligt grafiskt blad som såldes i begränsad upplaga till Konstarkivets stödjande medlemmar. Det grafiska bladet utfördes av någon av medlemmarna i Konstnärsförbundet.

       Den första utgåvan var ett träsnitt i färg av Sven Ljungberg vid namn Skridskoåkarna. Under årens lopp har många intressanta och värdefulla utgåvor erbjudits medlemmarna.


Möjligheten att i längden driva en utställningsverksamhet och samtidigt bygga upp en permanent samling har givetvis varit omöjligt för konstnärern. Ambitionen har under året varit att dokumentera för att visa hur värdefull och intressant verksamheten är och vad den kan utvecklas till. Detta för att bygga upp förtroende hos utomståede och lägga grund för eventuellt ekonomiskt stöd.

   Värnamo kommun har hela tiden varit en viktig stödjande del till verksamheten och numera även Jönköpings läns landsting.


Den samling konstverk som byggts upp är av utomordentlig betydelse idag. Kriteriet för konstverk i samlingen är att konstverket utförts av någon konstnär som på ett eller annat sätt är eller har varit knuten till landskapet. Givetvis är detta en begränsning av ett konstnärligt kriterium men samtidigt blir samlingen just genom sin uttalade form intressant och stark inom sin uppsatta gräns.


Den 1 juli 1986 övergick Föreningen Smålands Konstarkiv i stiftelseform med huvudmän från Värnamo Kommun, Jönköpings läns landsting, Landstinget Kronoberg samt Smålands Konstnärsförbund. Därmed fick Smålands Konstarkiv en ekonomiskt stabilare grund med bättre möjligheter att expandera och driva verksamheten.
Smålands Konstnärsförbunds hemsida